Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[>>>2]
1. TARİHLER

Adem`in Soyu

(Yar.10:2-31; 11:10-26)

BÖLÜM 1

1 Adem, Şit, Enoş,

2 Kenan, Mahalalel, Yeret,

3 Hanok, Metuşelah, Lemek,

4 Nuh. Nuh`un oğulları*fa*: Sam, Ham, Yafet.

5 Yafet`in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

6 Gomer`in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.

7 Yâvan`ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

8 Ham`ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.

9 Kûş`un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama`nın oğulları: Şeva, Dedan.

10 Kûş`un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.

11-12 Misrayim Ludlular`ın, Anamlılar`ın, Lehavlılar`ın, Maftuhlular`ın, Patruslular`ın, Filistliler`in ataları olan Kasluhlular`ın ve Kaftorlular`ın atasıydı.

13-16 Kenan ilk oğlu Sidon`un*fb* babası ve Hititler`in*, Yevuslular`ın, Amorlular`ın, Girgaşlılar`ın, Hivliler`in, Arklılar`ın, Sinliler`in, Arvatlılar`ın, Semarlılar`ın, Hamalılar`ın atasıydı.

17 Sam`ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.

18 Arpakşat Şelah`ın babasıydı*fc*. Şelah`tan Ever oldu.

19 Ever`in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek`ti*fç*, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan`dı.

20-23 Yoktan Almodat`ın, Şelef`in, Hasarmavet`in, Yerah`ın, Hadoram`ın, Uzal`ın, Dikla`nın, Eval`ın, Avimael`in, Şeva`nın, Ofir`in, Havila`nın, Yovav`ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan`ın soyundandı.

24 Sam, Arpakşat, Şelah,

25 Ever, Pelek, Reu,

26 Seruk, Nahor, Terah,

27 Avram -İbrahim-.

İbrahim`in Soyu

(Yar.25:1-4; 12-16)

28 İbrahim`in oğulları: İshak, İsmail.

29 İsmailoğulları`nın soyu: İsmail`in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,

30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,

31 Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail`in oğullarıydı.

32 İbrahim`in cariyesi Ketura`nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan`ın oğulları: Şeva, Dedan.

33 Midyan`ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura`nın soyundandı.

Esav`ın Soyu

(Yar.36:10-18)

34 İshak İbrahim`in oğluydu. İshak`ın oğulları: Esav, İsrail.

35 Esav`ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.

36 Elifaz`ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna`dan doğan Amalek*fd*.

37 Reuel`in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

Seir`in Soyu

(Yar.36:20-28)

38 Seir`in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.

39 Lotan`ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan`ın kızkardeşiydi.

40 Şoval`ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon`un oğulları: Aya, Âna.

41 Âna`nın oğlu: Dişon. Dişon`un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.

42 Eser`in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan`ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

Edom Kralları

(Yar.36:31-43)

43 İsrailliler`i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom`u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava`ydı.

44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.

45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.

46 Huşam ölünce, Midyan`ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit`ti.

47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.

48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.

49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.

50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai`ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret`in kızı Mehetavel`di.

51 Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,

52 Oholivama, Ela, Pinon,

53 Kenaz, Teman, Mivsar,

54 Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.

DİPNOT:

1:13-16 “Sidon”: Saydalılar`ın atası.

1:18 Masoret_k met_n “Arpakşat Şelah`ın babasıydı”, Septuaginta “Arpakşat Kenan`ın babasıydı, Kenan Şelah`ın babasıydı.”

1:19 “Pelek”: “Bölünme” anlamına gelir.

1:36 Bazı Septuaginta elyazmaları “Timna`dan doğan Amalek”, Masoretik metin “Timna ve Amalek” (bkz. Yar.36:12).


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır