Kutsal Kitap | Notlarım |

Tevrat & Zebur İncil
Bölüm
[1<<<] [>>>3]
Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Neh.7:6-73)

BÖLÜM 2

1 Babil Kralı Nebukadnessar`ın Babil`e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda`daki kendi kentlerine döndü.

2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana`nın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsrailliler`in sayıları şöyleydi:

3 Paroşoğulları: 2172

4 Şefatyaoğulları: 372

5 Arahoğulları: 775

6 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812

7 Elamoğulları: 1254

8 Zattuoğulları: 945

9 Zakkayoğulları: 760

10 Banioğulları: 642

11 Bevayoğulları: 623

12 Azgatoğulları: 1222

13 Adonikamoğulları: 666

14 Bigvayoğulları: 2056

15 Adinoğulları: 454

16 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

17 Besayoğulları: 323

18 Yoraoğulları: 112

19 Haşumoğulları: 223

20 Gibbaroğulları: 95

21 Beytlehemliler: 123

22 Netofalılar: 56

23 Anatotlular: 128

24 Azmavetliler: 42

25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

26 Ramalılar ve Gevalılar: 621

27 Mikmaslılar: 122

28 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223

29 Nevolular: 52

30 Magbişliler: 156

31 Öbür Elam Kenti`nden olanlar: 1254

32 Harimliler: 320

33 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

34 Erihalılar: 345

35 Senaalılar: 3630.

36 Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

37 İmmeroğulları: 1052

38 Paşhuroğulları: 1247

39 Harimoğulları: 1017.

40 Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

41 Ezgiciler: Asafoğulları: 128.

42 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

43 Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

45 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

47 Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

49 Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

52 Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

53 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

54 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

55 Süleyman`ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

58 Tapınak görevlileriyle Süleyman`ın kullarının soyundan olanlar: 392.

59 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer`den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail`den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

60 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

61 Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay`ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay`ın oğulları.

62 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

63 Vali, Urim ile Tummim`i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

65-67 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

68 Bazı aile başları Yeruşalim`deki RAB Tanrı`nın Tapınağı`na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.

69 Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik*fa* altın, 5 000 mina*fb* gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.

DİPNOT:

2:69 “5 000 mina”: Yaklaşık 2.9 ton.


Türkçe Kutsal Kitap'ta arama yapmak için, yukarıdaki kutuya aradığınız kelimeleri yazın. Eski Antlaşma (Tevrat & Zebut) ya da Yeni Antlaşma'yı (İncil) seçtikten sonra Ara tuşuna basın. Bulgu sonuçlarının yanındaki yıldız simgelerine tıkladığınızda, bu ayetler notlarım bölümüne eklenecektir. Ayrıca Kutsal Kitap okuma bölümünde de böyle bir seçenek bulunmaktadır. Seçili ayetleri notlarım bölümünden silmek için, yine bu yıldız simgelerine tıklamanız yeterlidir.

© Eski Antlaşma (Tevrat & Zebur)- Turkish Bible Society. © Müjde (İncil) - Yeni Yaşam Yayınları.
Powered By Kutsal Kitap Com
© 2005
Bütün Hakları Saklıdır